Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Quality Awards

รางวัลและใบรับรอง

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ

รางวัลและใบรับรอง

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้รับรางวัลและใบรับรองมากมาย เป็นเครื่องรับประกันว่าเป็นสถานประกอบการที่มีคุณธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

Award logo

ขวดน้ำรักษ์โลก

คุณภาพชีวิตที่ดีหมายรวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลกเหมือนที่น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ใส่ใจสุขภาพของคนที่เรารัก
อ่านต่อ

12 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์มี 12 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพตั้งแต่ การคัดเลือกแหล่งน้ำใต้ดิน การควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการคัดเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค
อ่านต่อ